Obecné zastupiteľstvo vo Vasiľove je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo obce Vasilov rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä:

  • určuje zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva,
  • schvaľuje rozpočet a programový rozpočet obce a kontroluje jeho čerpanie,
  • schvaľuje záverečný účet obce,
  • schvaľuje územný plán obce,volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce,
  • schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  • schvaľuje plat starostu obce podľa osobitného zákona,
  • schvaľuje a vydáva všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré však nesmú odporovať ústave ani zákonom,
  • zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie.

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Urobí tak aj v prípade, ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva.

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Vasiľov 2019 - 2022

starosta
Starosta obce

PhDr Anton Grigeľ

9
Zástupca starostu

Ing. Juraj Jadroň

3
Poslanec

Bc.František Škombár

6
Poslankyňa

Anna Baraniaková

4
Poslankyňa

Mgr.Katarina Kubinová

8
Poslankyňa

Bc. Natália Baraniaková

5
Poslanec

Václav Kotúľ

2
Poslanec

Zdenko Kaprálik

POSLANEC
Kontrolórka obce

Helena Maťovčíková

Komisie :
 
1. komisia stavebná 
členovia: 
Václav Kotúľ, Bc. František Škombár, Zdenko Kaprálik
 
2. komisia kultúry, športu a školstva 
predseda: Bc. Natália Baraniaková
členovia:  ,  Ing. Juraj Jadroň, Mgr. Katarína Kubinová
 
3. komisia ver. poriadku, odpadového hospodárstva, bezpečnosti a ochrany zdravia
predseda:   Bc. František Škombár
členovia: Zdeno Kaprálik,  Václav Kotúľ, 
 
4. komisia finančná 
predseda: Ing. Juraj Jadroň
členovia: Bc. Natália Baraniaková, Anna Baraniaková