Výbor Bývalých urbarialistov obce Vasiľov, pozemkové spoločenstvo  srdečne  pozýva všetkých svojich členov   na valné zhromaždenie spoločenstva : Bývalí urbarialisti obce Vasiľov, pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční :

  

10.04.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

v sále Kultúrneho domu obce Vasiľov

 

Program valného zhromaždenia

 1. Prezentácia účastníkov od 13.30 do 14.00 hod.
 2. Zahájenie
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Správa o činnosti za rok 2020,2021.
 5. Správa o hospodárení za rok 2020,2021.
 6. Správa dozornej rady za rok 2020,2021
 7. Správa  odborného lesného hospodára za rok 2020,2021 a plán práce na rok 2022
 8. Schválenie účtovnej závierky za rok 2021, návrh a schválenie rozdelenia podielov  zo zisku za rok 2020,2021
 1. Diskusia
 2. Uznesenie
 3. Záver

 

 

!!! ÚČASŤ VŠETKÝCH ČLENOV SPOLOČENSTVA JE NUTNÁ !!!