V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho novelizáciou

 od 1.4.2018  zvolávam súrne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

na deň  28.02.2022 /t. j. pondelok/o 16.00 hod.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ktoré sa bude konať v sále kultúrneho domu s nasledovným programom:

čítaj ďalej